Viga
  • Selle paigutuse jaoks pole kujundust saadaval.

Suvekursus 2015, Haapsalus

Eesti   Käsitööõpetajate Seltsi „Aita” ja Eesti Tööõpetajate Seltsi  suvekursus

Loovus ja disain tehnoloogiavaldkonnas

Haapsalus 29.juuni-1. juulil 2015. a.

Suvekursuse eesmärgid:

1.Toetada kahe aineühenduse, EKS „Aita” ja Eesti Tööõpetajate Selts, tegevuse kaudu tehnoloogiavaldkonna õpetajate ainealast tegevust ja omavahelist koostööd.

2. Õppida hindama uudseid ja isikupäraseid lahendusi ning märkama toodete disaini funktsionaalsust ja seoseid kunstiloomingu ning rahvuskultuuri traditsioonidega.

3. Erinevate esemete kavandamine ja disainimine ning nende valmistamine.

4. Teadvustada vajadust teha mõistlikke erialavalikuid.

5. Leida ja arendada ideid uue õppekava järgi vahetustundide läbiviimiseks.

6. Jagada kogemusi teiste praktiseerivate õpetajatega.

7. Erinevad võimalused end loominguliselt väljendada.

8. Teha reklaami aineliitudele, Eesti Käsitööõpetajate Seltsi ja ETS lahtised üldkoosolekud, propageerida  ühistegevust, võtta ühendustesse  vastu uusi liikmeid.

Suvepäevade programmis on:

*Tutvumine Haapsalu Kutsehariduskeskusega - Marju Heldema.

Üldhariduskooli õpetaja peaks olema kursis õppimisvõimalustega kutsehariduses, et vajadusel toetada põhikooli lõpetajaid kutsevaliku tegemisel. Tutvutakse Haapsalu Kutsehariduskeskuses õpetatavate erialadega ning elamis-ja vaba aja veetmise võimalustega koolis.

*Tutvumine Haapsalu Põhikooliga - direktor Anne Mahoni

*Tutvumine Haapsalu Pitsikesusega  - Pitsikeskuse juhataja, Haapsalu Käsitööseltsi juhataja Mirje Sims. Õpetaja saab tutvuda Pitsikeskuse muuseumi, pitsikudumise ajalooga ning kogemuse ja konkreetse teadmise Haapsalu salli kudumisest, mida on hea hiljem tunnis kasutada.

*Töötoad Haapsalu Põhikoolis, Haapsalu Viigi Kooli, Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledzis, Haapsalu Kutsehariduskeskuses ja Haapsalu Pitsikeksuses.  Võimalus osaleda kuni kahes erinevas  töötoas: puitesemete kirjamine, intarsia, restaureerimine, Kuidas leiutada head disaini?, nahatööd, soomlaste töötoad, Haapsalu sall, kolmnurkne Mustjala leekrätt, Lihula lilltikandis lahttasku, Märkmiku köitmine, Nadja tordid, Eesti koekirjalised sõrmkindada, lõngade värvimine taimedega...

*Eesti Käsitööõpetajate Selts „Aita“ ja Eesti Tööõpetajate Seltsi eestseisuste nõupidamised ja üldkoosolekud.

OSALUSTASU ööbimisega  95€, ööbimiseta 75 €, auliige, mittetöötav pensionär ja laps 50€ Suvekursusele ja töötubadesse registreerimine internetipõhine alates 1.märts 2015  

Arvete väljastamine alates 1.juunist 2015

 

Kontaktisikud:  Siiri Reimann See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., telef. 53414777, Ülle Kübarsepp See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.  53583062, Villu Baumann See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.  53448106

Terje Raudsepa   See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. telef. 5267293; Jürgo Nooni See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.   tel 55694949

EKS „Aita“  ja ETS jätab endale õiguse teha muudatusi.

 

 

TLÜ Tööõpetuse osakonnas koolitati käsitöö ja kodunduse kursuste juhendajad nägemispuudega inimeste käsitööoskuste edendamiseks

Tallinna Ülikooli tööõpetuse osakond on alates 01.03.2014 koostöös Kakora MTÜ-ga vedanud projekti "Käsi-töö tööriist rehabili-tatsiooni tööriistakastis", mille eesmärgiks seati nägemispuudega inimeste motiveerimine säilinud töövõime ulatuses aktiivne olema ning kursuste juhendajate/ekspertide võrgustiku loomine, kes saaksid pakkuda käsitööalast väljaõpet nägemispuudega inimestele, millest omakorda võiks edasi areneda pimedate integreerimine avatud tööturule. Hetkel töötavad Eestis vaid üksikud spetsialistid, kes saavad õpetada nägemispuudega inimestele käsitööoskuste aluseid. Projekt paneb aluse terve suuna (taas) sünnile Eesti haridus- ja sotsiaalkindlustuse süsteemis ning aitab kaasa uue töövõimekuse reformi realiseerimisel. Eestis on see esmakordne projekt, mis on suunatud käsitööoskuste taaselustamiseks nägemispuudega inimeste harrastusena ja edaspidi ka kutsena Eestis. Projekt lõpeb 01. märtsil 2015.

Eestis on u 7 000 nägemispuudega inimest ja nende arv pidevalt kasvab. Riik pakub nendele võimalust õppida Tartu Emajõe Koolis, kus lapsed saavad hariduse nii põhikooli, gümnaasiumi, kui ka lihtsustatud ja toimetuleku õppekava alusel. Munitsipaalkoolina tegutsevas Tallinna Heleni Koolis saavad haridust kurtide ja pimekurtide kõrval ka vaegnägijatest lapsed põhikooli ja gümnaasiumi ulatuses. Kutsehariduse saamise võimalus Eestis põhimõtteliselt puudub - spetsiaalseid õppekavasid puuetega inimestele ei ole, kuid nad saavad käia tavalistes kutseõppeasutustes. Kuigi nägemispuudega inimestel on teoreetiline võimalus asuda õppima mistahes kutset Eestis, puuduvad kutseõppes valmidused õpetada erialasid nägemispuudega inimestele.

Pimedatele õppijatele suunatud kutsehariduse andmisega tegeleb  Eesti Pimemassööride ühing  .  Teised vaegnägijad saavad soovi korral väljaõpet ja tööd kaitstud töökeskustes Tallinnas Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses, ka Tartus ja Narvas. Astangu keskus pakub ka käsitöö ja kutsehariduse saamise võimalusi, kuid kahjuks nägemispuudega inimeste sihtgrupp on seal nõrgalt esindatud, sh ka seetõttu, et õppejõududel puuduvad vastavad kogemused.

Üleval toodud info põhjal saab väita, et nägemispuudega inimestele suunatud käsitööalase hariduse saamine on komplitseeritud. Ilma vastava väljaõppeta ei saa inimesed siseneda tööturule ja võita majanduslikku iseseisvust, mis tagaks nende integreerituse ühiskonda.

Projekti „Käsi-töö tööriist Re-ha kastis“ õppekava (10 ainepunkti) koostamisel toetuti asjatundjate kogemusele. Kontaktpäevade maht on üsna mõõdukas, kuna kaugjuhtimise teel ja iseseisvalt lugedes tavaliselt nägijal ei teki assotsiatsioone, kuidas pimedani jõuda või kuidas temaga peaks õppeprotsessis tegelema. Tegelikult puudub ka vastav erialakirjandus: kui üldtausta ja nägemiskahjustuste kohta saab lugeda võõrkeeles, siis käsitöö- ja kunstiainete didaktika kohta sobiv kirjandus sisuliselt puudub.

Juhendajate koolitus toimus tsüklitena nii Eestis kui Soomes. Soome Vabariigis külastati Keskuspuisto ametikooli (Keskuspuiston ammattiopisto) kuhu on ühendatud mitmed puuetega inimeste kutseõppeasutused 2010. aastast, sh ka Arla õppekeskus, kus õpetatakse puuetega inimestele mitmeid neile sobivaid kutseid. 1-2 aastased kohanemisekursused on seal aluseks kutseõppele ja kutseeksamile eelneb 2-3 aastat tihedat õppetööd. Täiskasvanute õppes saavad kutsetunnistuse seal sellised eriala inimesed, kel on sotsiaal- või  pedagoogiharidus juba omandatud ning töötavad nägemispuudega inimestega, omandades erialaks nägemispuudega inimeste juhendaja kutse. See on eriala, mida kunagi õpetati praeguses Peterburis.

Õppereisil Soome külastati Iiris Keskust, sh Celia Raamatukogu ning abivahendite keskust. Samuti tutvuti Soome Nägemispuudega Inimeste Keskliidu rehabilitatsiooni kursustega. Sealsetel kursustel on huvi korral võimalik saada kutseõpet ümberõppena ning sooritades Keskuspuisto opistos kutseeksami saada kutsetunnistuse (toetab vajadusel käsitöökeskuse Sokeva karjäärinõustaja ja ettevõtluskoolitaja).

Projekti käigus toimunud käsitöö ja kodunduse alased koolitused toimusid nii Tartu Emajõe Kooli kui Tallinna Ülikooli tööõpetuse osakonnas. Kursuslaste lõputööks planeeriti koos käsitööd ja kodundust õpetavate juhendajatega kursuste kavandamine, ettevalmistamine, näidistööde teostamine ja kursuste tutvustuspäevade läbiviimine Eesti kahes suuremas keskuses:Tartus 17. jaanuaril 2015 ja Tallinnas 31. jaanuaril 2015. Kursuste tutvustuspäevad on esimene samm nägemispuudega inimestes huvi tekitamisel käsitöö valdkonna vastu.

Projektijuht TLÜ tööõpetuse osakonna lektor Tiia Artla

Kursuste juhendajate koolitus ja nägemispuudega inimeste õppepäevad said teoks tänu Hasartmängumaksu Nõukogu ning Viking Line Eesti OÜ-le.
 
 
   
 
 
 
    

 

Eesti Käsitööõpetajate Seltsi „Aita” sügisseminar Helsinkis „Kultuuriline identiteet”

 


 

Eesti   Käsitööõpetajate Seltsi „Aita” sügisseminar Helsinkis

„Kultuuriline identiteet”

Helsinki Ülikool, Siltavuorenpenger 10

23. oktoober 2014. a.

Sügisseminari eesmärgid

Tutvumine esemelise kultuuri, kommete ja toitumistavadega võimaldab näha kultuuride erinevust maailma eri paigus ning teadvustada oma kohta mitmekultuurilises maailmas.

Lõimida tehnoloogiavaldkoda teiste ainevaldkondadega.

Tutvuda kodunduse ja käsitöö arengu ja sellest tulenevate muutustega õppekavas.

Leida sobivad võimalusi kodunduse ja käsitöö õpetuse ideede rakendamiseks koolides

Jagada metoodilisi ja didaktilisi kogemusi teiste praktiseerivate õpetajatega.

Riietus: rahvuslik detail

Väljumine: Tallinn-Reisisadam A-terminal Neljapäev 23.10.2014 kell 08:00-10:40 Saabumine: Helsingi – Katajanokka, Viking XPRS

Hommikusöök 07:45

Väljumine: Helsingi - Katajanokka Neljapäev 23.10.2014 kell 21:30- 23:55 Saabumine: Tallinn-Reisisadam A-terminal, Viking XPRS

Bistrobuffet 21:45

Reisijad peavad olema terminalis vähemalt 45 minutit enne reisi algust. Reisijad peavad esitama kehtiva reisidokumendi isiku ja vanuse kontrollimiseks. Reisidokumendiks on EV kodanikul kehtiv pass või ID-kaart. T

Sügisseminari programmis

*Tervitused Helsinki Ülikooli esindajalt.

*Kodunduse õppeaine Soome õppekavas. Kodundusõpetajate ettevalmistus Helsinki Ülikoolis – kodunduse didaktika professor Päivi Palojoki

*Kodundusklassi sisustus kui osa arendavast õpikeskkonnast – kodunduselektor Anne Malin

*Käsitöö õppeaine Soome õppekavas. Käsitööõpetajate ettevalmistus Helsinki Ülikoolis – käsitöö didaktika professor Erja Syrjäläinen ja käsitööteaduse professor Pirita Seitamaa-Hakkarainen

*Võimalusel kutsuda Soome kodundusõpetajate Liidu esinaine Anneli Rantamäki ja Martad.

*Helsinki Ülikooli õpperuumidega tutvumine

*Võimalus külastada erinevaid muuseume:

*Hotelli ja restorani muuseum http://www.hotellijaravintolamuseo.fi/, Designi muuseum http://www.designmuseum.fi/, Kaasaegse kunsti muuseum http://www.kiasma.fi/, Fotomuuseum http://www.valokuvataiteenmuseo.fi/

*Eesti Käsitööõpetajate Selts „Aita“ 25 pidulik üldkoosolek

KAVA

OSALUSTASU 55€

Sügisseminarile registreerimine kuni 14. september 2014, internetipõhine  http://viide.rvg.edu.ee/sugisseminar

 

Kontaktisik: Terje Raudsepa  See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. telef. 5267293

EKS „Aita“ jätab endale õiguse teha muudatusi.

 
 

Suvekursus 2014 seekord Räpinas

 

 

 

Eesti   Käsitööõpetajate Seltsi „Aita” ja Eesti Tööõpetajate Seltsi  suvekursus

„Rahvakunstiga seotud kutseharidus”

Põlvamaal, Räpinas 7.-9. juulil 2014. a.

 

Suvekursuse eesmärgid 

1. Lõimida tehnoloogiaõpetust teiste ainevaldkondadega.

2. Tutvuda rahvusliku pärandi õppimisvõimalustega kutseõppeasutuses.

3. Tutvuda süvitsi seto rahvakunstiga.

4. Teadvustada vajadust teha mõistlikke kutsevalikuid.

5. Leida ja arendada ideid uue õppekava järgi vahetustundide läbiviimiseks. 

6. Jagada kogemusi teiste praktiseerivate õpetajatega. 

7. Tutvustada õpetajatele kujundava hindamise põhimõtteid.

 

Kodutööd: 

Valmistada meene suvekursusel osalejatele teemal „Peipsi tint ja seto värk”. 

Võtta kaasa suupiste piknikule ja selle retsept.

 

Riietus: rahvuslik detail

 

Suvepäevade programmis on: 

*Räpina Aianduskooli tutvustus ( Heino Luiga)

Üldhariduskooli õpetaja peaks olema kursis õppimisvõimalustega kutsehariduses, et vajadusel toetada põhikooli lõpetajaid kutsevaliku tegemisel. Tutvutakse Räpina aianduskoolis õpetatavate erialadega ning elamis-ja vaba aja veetmise võimalustega koolis.

*Räpina Loomemaja tutvustus (Karin Otsus) Räpina Loomemaja pakub palju erinevaid võimalusi erinevate käsitöö- ja tehnoloogiavaldkonna aladega tegeleda.

*Räpina Paberivabrikuga tutvumine. Räpina Paberivabrik on vanim paberivabrik Eestis, kus tegeldakse vanapaberi ümbertöötlemisega. Õpetaja saab kogemuse ja konkreetse teadmise keskkonnasäästlikust tarbimisest, mida on hea hiljem tunnis kasutada.

*Seto Talumuuseumi külastus Tutvume muuseumi ekspositsiooniga, see tähendab seto rahvakultuuriga, setopärane õhtusöök muuseumis, leelotajate kontsert.

*Töötoad Võimalus osaleda kuni viies erinevas  töötoas: aiatehnika, pookimine, külvamine, maitsetaimed, suvelilled amplites ja peenral, rahvuslikud joogid, metallide söövitamine ja sügavtrükk, seto paelad ja vööd, seto tikandiga pross, seto valge tikand, pallide õmblemine, rattamatk Võõpsu, erinevate pinnakaitse vahendite kasutamine, paberkottide valmistamine, kunstkäsitöö, paelaprossid, ikebana. 

*Eesti Käsitööõpetajate Selts „Aita“ ja Eesti Tööõpetajate Seltsi eestseisuste nõupidamised ja üldkoosolekud.

Ööbimine ja töötoad Räpina Aianduskoolis, Pargi 32 ja Räpina Loomemajas, Pargi 31

OSALUSTASU ööbimisega 85 €, ööbimiseta 65 €, auliige, mittetöötav pensionär ja laps 35 €.

Suvekursusele ja töötubadesse registreerimine internetipõhine alates 1.maist kuni 8.juunini 2014  suvekursushttp://viide.rvg.edu.ee/

Kontaktisikud:

Merike Tamm See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. 53303658

Voldemar Ansi See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. 53355873

Terje Raudsepa   See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. telef. 5267293

Jürgo Nooni See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.   tel 55694949

EKS „Aita“ jätab endale õiguse teha muudatusi.


 

Eesti Käsitööõpetajate Seltsi „Aita” ja Eesti Tööõpetajate Seltsi  suvekursus

„Rahvakunstiga seotud kutseharidus”

Põlvamaal, Räpinas 7.-9. juulil 2014. a.

Kodutöö: Valmistada meene suvekursusel osalejatele teemal „Peipsi tint ja seto värk”.

Võtta kaasa suupiste piknikule ja selle retsept. Riietus: rahvuslik detail.

Esmaspäev, 7.juuli

10.00-11.00 Saabumine, majutus, tervituskohv. Räpina Aianduskoolis Pargi 32.

11.00-12.00 Räpina Aianduskooli direktor Kalle Toom.

12.00-13.00 Tutvumine Aianduskooliga.

13.00-13.30 Tutvumine Räpina Loomemajaga. Ekskursioon Räpina Paberivabrikusse.

13.30-14.30 Lõuna.

14.00-16.00 Töötoad.

16.00-18.00 Töötoad.

18.00-19.00 Õhtusöök.

19.00-20.30 Töötoad.

21.00 Suhtlusõhtu piknik RMK piknikuplatsil. Külaliseks Heino Tartes.

Teisipäev, 8.juuli

8.00-9.00 Hommikusöök.

9.00-10.30 Töötoad.

10.30-12.00 Töötaod.

12.00-13.00 Kujundav hindamine ja tehnoloogiavaldkonna õppeainete tööülesanded Karti Org, Eve, Oro, Kairi Kotkas, Hille Aasmäe.

13.00-14.00 Lõuna.

14.00-15.00 Loeng „Kujundav hindamine tehnoloogiavaldkonna ainetes”,  Maria Jürimäe TÜ.

15.00-18.00 Ekskursioon Värskasse. Seto Talumuuseumis Seto leelotajad. Ühispilt.

17.45-20.00 Õhtusöök Seto Talumuuseumis.

20.00-21.00 EKS „Aita” ja ETS juhatuse koosolek.

21.00-22.00 Suvepäevadel valmistatud tööde eksponeerimine.

22.00 Suhtlusõhtu Räpina Loomemajas.

Kolmapäev, 9.juuli

8.00-9.00 Hommikusöök.

9.00-10.00 Eestseisuse koosolekud.

10.30-12.00 Üldkoosolekud.

12.00-13.00 Suvepäevade pidulik lõpetamine.

13.00-14.00 Lõuna.

EKS „Aita“  ja ETS jätab endale õiguse teha muudatusi.